روز های زندگی

زندگی را می توان فنجانی از چای در بعد از ظهری بهاری در تراس خانه ای با نمای جنگل های بید دانست